Hoofdpagina » Home » Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van 123PROMO BV.

Artikel 1. Definitie:

 

 

Lid 1:

 

 

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 

A. Adviseur c.q. leverancier: 123PROMO BV.

 

 

B. Opdrachtgever c.q. cliŽnt: degene die met de leverancier in een (pre-)contractuele verhouding staat.

 

 

Lid 2:

 

 

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden daaronder verstaan zowel de door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

 

 

Lid 3.

 

 

Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en cliŽnt gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., ex Works, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.

 

 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 

 

Lid 1:

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen en op alle door leverancier gesloten overeenkomsten met cliŽnt.

 

 

Lid 2:

 

 

Afwijkende bedingen binden leverancier slechts na schriftelijke akkoordbevinding van haar kant en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

 

 

Lid 3:

 

 

Verwijzing van cliŽnt naar eigen voorwaarden wordt door leverancier niet aanvaard, tenzij dat -voor elk geval afzonderlijk-  uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

 

 

 

Artikel 3. Aanbiedingen.

 

 

Lid 1:

 

 

Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.

 

 

Lid 2:

 

 

Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

 

Lid 3:

 

 

Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.

 

 

 

 

Artikel 4. Prijzen.

 

 

Lid 1:

 

 

De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW en in Euro's op de op dat moment kostenbepalende factoren.

 

 

Lid 2.

 

 

Leverancier heeft te alle tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

 

 

 

Artikel 5. Annuleringen.

 

 

Lid 1:

 

 

Indien opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van overige uit de annulering voortvloeiende schade.

 

 

 

 

Artikel 6. Levering van bedrukte goederen.

 

 

Lid 1:

 

 

Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliŽnt bewerkte c.q. samengestelde producten is cliŽnt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

 

 

Lid 2:

 

 

De leverancier is uitsluiten gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliŽnt te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliŽnt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliŽnt.

 

 

Lid 3:

 

 

Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

 

 

 

 

Artikel 7. Advies werkzaamheden en productontwikkeling.

 

 

Lid 1:

 

 

Adviseur is verplicht de belangen van cliŽnt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

 

 

Lid 2:

 

 

Adviseur zal alle door cliŽnt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beŽindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliŽnt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens producten en/of diensten.

 

 

Lid 3.

 

 

In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is cliŽnt  -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen-  een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

 

 

 

 

Artikel 8. Levering en levertijd.

 

 

Lid 1:

 

 

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 

 

Lid 2:

 

 

De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: A. De dag van totstandkoming van de overeenkomst. B. De dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke. C. De dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliŽnt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

 

 

Lid 3:

 

 

Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliŽnt te betalen.

 

 

Lid 4:

 

 

Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid  -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-  die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers.

 

 

Lid 5:

 

 

Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliŽnt c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

 

 

Lid 6:

 

 

Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

 

 

Lid 7:

 

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.

 

 

Lid 8.

 

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliŽnt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliŽnt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.

 

 

Lid 9.

 

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliŽnt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

 

 

Lid 10:

 

 

Indien leverancier aan cliŽnt monsters ter beschikking stelt kunnen deze niet geretourneerd worden.

 

 

 

 

Lid 11.

 

 

Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

 

Artikel 9. Reclames.

 

 

Lid 1:

 

 

Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schedevergoeding gehouden is.

 

 

Lid 2:

 

 

Reclames terzake van niet uitwendige waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

 

 

Lid 3.

 

 

Reclames terzake van de hoogte van de door de leverancier verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

 

 

Lid 4.

 

 

Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier garantie geven.

 

 

Lid 5.

 

 

Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

 

 

Lid 6.

 

 

Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van cliŽnt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

 

 

 

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

 

 

Lid 1:

 

 

De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar cliŽnt afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

 

 

Lid 2:

 

 

Indien de leverancier in het kader van de met cliŽnt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliŽnt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliŽnt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan.

 

 

Lid 3:

 

 

De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens cliŽnt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliŽnt in een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier.

 

 

Lid 4:

 

 

Zolang de eigendom van geleverde goederen niet op cliŽnt is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliŽnt zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

 

 

Lid 5:

 

 

CliŽnt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliŽnt.

 

 

Lid 6:

 

 

Indien cliŽnt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier tekort schiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliŽnt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

 

 

 

Artikel 11. Betaling.

 

 

Lid 1.

 

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

 

 

Lid 2.

 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van cliŽnt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

 

 

Lid 3.

 

 

Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

 

 

Lid 4.

 

 

De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliŽnt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliŽnt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoerig van de toekomst.

 

 

Lid 5.

 

 

Indien cliŽnt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag.

 

 

Lid 6.

 

 

Kosten van vorderingen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van cliŽnt. De buiten gerechtelijke incassokosten worden vast gesteld op 10% van de opeisbare vordering met een minimum van Ä 250,--.

 

 

Lid 7.

 

 

Indien cliŽnt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliŽnt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

 

 

Lid 1:

 

 

Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van leverancier, is leverancier slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of andere ondergeschikten van leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van overeenkomst gebezigd, echter tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door leverancier geleverde zaken in verband waarmee de schade is ontstaan.

 

 

Lid 2.

 

 

Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door cliŽnt en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Lid 3.

 

 

Indien cliŽnt zaken, waaromtrent leverancier hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is cliŽnt verplicht leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door leverancier aan de wederpartij geleverde zaken.

 

 

 

 

Artikel 13. Ontwerpen, modellen etc.

 

 

Lid 1.

 

 

Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door leverancier worden gehanteerd blijven ook indien zij aan cliŽnt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en cliŽnt gebruikt te worden.

 

 

Lid 2.

 

 

CliŽnt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliŽnt, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

 

 

 

 

Artikel 14. Geschillen/toepasselijk recht.

 

 

Lid 1.

 

 

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Lid 2.

 

 

Met inachtneming van het bepaalde in art. 108 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam, tenzij deze forumkeuze in strijd is met de wet.

 

 

Lid 3.

 

 

Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliŽnt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

 

 


u heeft 0 product(en) in uw offerte.

Mijn Account
Offerte aanvragen


ZONNEBRIL

ZONNEBRIL

Ä 9,95

details /
bestel